ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Phong Lăng Độ
  Điều kiện

  • Có thể tham gia trong thời gian 0 phút đến phút thứ 10 mỗi giờ .
  • Tham gia cần 1 lệnh bài Phong Lăng Độ hoặc 200 Mật đồ thần bí.
  • Trong thời gian đi thuyền, có thể tiêu diệt các Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh để nhận được phần thưởng cho mình.


   Giới hạn

   Bến 1
   : Có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu của bang phái (trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu). Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn.


   Bến 2 và 3: Không thể PK, đồ sát, cừu sát. Tỷ lệ phần thưởng từ Boss chỉ bằng 1/3 bến 1. Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn. Và không hạn chế số lần đi thuyền trong ngày.  NPC liên quan

  NPCGhi chú

  Thuyền Phu Giáp
  - Vị trí: 144/189 Phong Lăng Độ.
  - Tính chất:
   Đăng kí tham gia Bến thuyền 1 tính năng Phong Lăng Độ.Bến thuyền 1 có thể PK, đồ sát, cừu sát.Trạng thái chiến đấu như tại các bản đồ chiến đấu.

  Thuyền Phu Ất/Bính
  - Vị trí: 160/181 ,192/175 Phong Lăng Độ.
  - Tính chất:
   Đang kí tham gia Bến thuyền 2 và 3.Bến 2 và 3 không thể PK, đồ sát, cừu sát.Phần thưởng từ Boss bằng 1/3 bến thuyền 1.

  Thủy Tặc
  Đại Đầu Lĩnh
  - Nguồn gốc: Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các vị trí trên thuyền vào thơi gian phút 20 kể từ khi quái xuất hiện trên thuyền.
  - Tính chất: Rớt Bảo Rương Thủy Tặc (tỉ lệ 20%).  Phần thưởng 
  Bảo Rương Thủy Tặc  Khi mở Bảo Rương Thủy Tặc , có cơ hội nhận được các phần thưởng sau :

  - 3.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 5.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 8.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 12.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 15.000.000 điểm kinh nghiệm
  - 20.000.000 điểm kinh nghiệm
  - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
  - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn
  - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
  - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  - Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
  - Định Quốc Ô Sa Phát Quán
  - Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
  - Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển
  - Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái
  - Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường
  - Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
  - Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ
  - Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
  - Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam
  - Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn
  - Hiệp Cốt Đan Tâm Giới
  - Hiệp Cốt Tình ý Kết
  - Hồng Ảnh Thẩm Viên Uyển (Thời hạn 1 tháng sử dụng)
  - Hồng Ảnh Kiếm Bài (Thời hạn 1 tháng sử dụng)
  - Hồng Ảnh Mục Túc (Thời hạn 1 tháng sử dụng)
  - Hồng Ảnh Tụ Chiêu (Thời hạn 1 tháng sử dụng)
  Gửi lúc 16/09/2014