ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Chế tạo thú cưỡi tại NPC Bật Mã Ôn
  Để chế tạo thú cưỡi tại NPC Bật Mã Ôn ở Ba Lăng Huyện
  Có những yêu cầu sau :


  - Để chế tạo ngựa Phi Vân cần :
  + 1 ngựa Chiếu Dạ (không khóa , vĩnh viễn)
  + 1000 vạn 
  + 1 Lam Thủy Tinh
  + 1 Lục Thủy Tinh
  + 1 Tử Thủy Tinh
  + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tỉ lệ thành công : 40% . Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu .
  - Để chế tạo ngựa Bôn Tiêu cần :
  + 1 ngựa Phi Vân (không khóa , vĩnh viễn)
  + 1000 vạn 
  + 1 Lam Thủy Tinh
  + 1 Lục Thủy Tinh
  + 1 Tử Thủy Tinh
  + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tỉ lệ thành công : 30% . Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu .  - Để chế tạo ngựa Phiên Vũ cần :
  + 1 ngựa Bôn Tiêu (không khóa , vĩnh viễn)
  + 1000 vạn 
  + 1 Lam Thủy Tinh
  + 1 Lục Thủy Tinh
  + 1 Tử Thủy Tinh
  + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tỉ lệ thành công : 20% . Thất bại sẽ nhận được 1 ngựa Phi Vân .
  ---------------------------------------------------------

  Chế tạo Xích Long Câu
  - Mảnh Xích Long Câu : Có được khi tham gia sự kiện .


  http://pk/hinhanh/8t32017/manhxichlongcau.PNG

  - Tạo Hóa Xích Long Câu : Khi có đủ 100 Mảnh Xích Long Câu , bạn click phải chuột vào 100 Mảnh Xích Long Câu sẽ hợp thành được Tạo Hóa Xích Long Câu .

  http://pk/hinhanh/8t32017/taohoaxlc.PNG


  - Thần Mã - Xích Long Câu : Thần Mã trong truyền thuyết , ngày đi vạn dặm , khoáng cổ tuyệt kim .

  http://pk/hinhanh/8t32017/xichlongcau.PNG

  Có được bằng cách nâng cấp từ Thần Mã - Phiên Vũ tại NPC Bật Mã Ôn ở Ba Lăng Huyện  .

  Công thức :
  Thần Mã - Xích Long Câu = 1 Phiên Vũ + 1 Tạo Hóa Xích Long Câu + 1 Lam/Lục/Tử Thủy Tinh + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch + 10 ngàn vạn lượng .
  Tỉ lệ thành công : 15%
  Thất bại chỉ còn lại Phiên Vũ  , nguyên liệu sẽ mất hết .


  -------------------------------------------------

  CHẾ TẠO THẦN MÃ SIÊU QUANG

  - Tạo Hóa Siêu Quang : Nhận thưởng khi chiếm thành

   

  Phượng Tường: 4 cái
  Tương Dương: 4 cái
  Thành Đô: 2 cái
  Dương Châu: 2 cái


  http://pk/hinhanh/taohoasieuquang.png


  - Thần Mã Siêu Quang : Mãnh Lực Vô Song - Uy Chấn Quần Hùng

  http://pk/hinhanh/sieuquang1.jpg
  http://pk/hinhanh/sieuquang2.png
  Có được bằng cách nâng cấp từ Xích Long Câu tại NPC Bật Mã Ôn ở Ba Lăng Huyện  .

  Công thức:
  Thần Mã Siêu Quang = 1
  Xích Long Câu + 1 Tạo Hóa Siêu Quang + 2000 Điểm Hoàng Kim + 20 ngàn vạn lượng .
  Tỉ lệ thành công : 5%
  Thất bại chỉ còn lại
  Xích Long Câu  , nguyên liệu sẽ mất hết .

  Gửi lúc 24/01/2015