ViệtKiếmHiệp-JXSolo.com
  Bắc Đẩu Truyền Công
   
  Mỗi ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Ba Lăng Huyện để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn.
  Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.

  NPC liên quan

  NPCGhi chú
  Đến Ba Lăng Huyện đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để luyện đơn.


  Vật phẩm liên quan


   Mỗi ngày vào bất cứ thời gian nào nhân vật đều có thể tham gia luyện đơn.

  Vật phẩmTính chất

  Bắc Đẩu 
  Truyền Công Thuật
   Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
   Không thể: Xếp chồng, ném ra.

   Mua tại Kỳ Trân Các với giá 500 Xu

  Thất Tinh Thảo
   Mua tại Kỳ Trân Các với giá 100 Xu.
   Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
   Không thể: Xếp chồng, ném ra..

  Bách Niên 
  Thất Tinh Thảo
   Mua tại Kỳ Trân Các với giá 200 Xu.
   Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.

   Không thể: Xếp chồng, ném ra.

  Thiên Niên
  Thất Tinh Thảo
   Mua tại Kỳ Trân Các với giá 300 Xu.
   Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
   Không thể: Xếp chồng, ném ra.


  Công thức luyện đơn


   Mỗi ngày vào thời gian bất kỳ, đều có thể luyên đơn tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân.
  Công thứcVật phẩm
  1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật
  + 
  1 Thất Tinh Thảo
  + 
  1 triệu -> 500 triệu điểm kinh nghiệm sẵn có của nhân vật.
  Bạch Chân Đơn
  1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật
  + 
  1 Bách Niên Thất Tinh Thảo 
  + 
  1 triệu -> 1 tỷ điểm kinh nghiệm sẵn có của nhân vật.
  Huyết Chân Đơn
  1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật
  + 
  1 Thiên Niên Thất Tinh Thảo 
  +
  1 triệu -> 1,5 tỷ kinh nghiệm sẵn có của nhân vật.
  Huyền Chân Đơn


  Mô tả các Chân Đơn


   Khi sử dụng Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn sẽ nhận điểm kinh nghiệm tương ứng.

  Vật phẩmGhi chú

  Bạch Chân Đơn
   Không thể: Giao dịch , Xếp chồng, ném ra.
   Tối đa chứa được 500.000.000 kinh nghiệm.

  Huyết Chân Đơn
   Không thể: Giao dịch , Xếp chồng, ném ra.
   Tối đa chứa được 1 tỷ kinh nghiệm.

  Huyền Chân Đơn
   Không thể: Giao dịch , Xếp chồng, ném ra.
   Tối đa chứa được 1,5 tỷ kinh nghiệm.

  Lưu ý :
   Nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng được Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn.
   Nhân vật muốn chế tạo Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn cần phải có ít nhất là 1 triệu điểm kinh nghiệm.
   (Nhân vật phải dưới cấp 200 , bởi vì nếu bạn đạt cấp 200, kinh nghiệm sẽ không lên . Do đó sẽ không thể rút kinh nghiệm được .)
   Sử dụng tối đa 1,5 tỷ điểm kinh nghiệm/nhân vật/1 ngày cho tất cả các loại Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn.

   Sau khi sử dụng các loại Chân Đơn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm (cộng dồn) tương ứng với số ghi trên Chân Đơn.


  Gửi lúc 14/06/2016